Latviski English 
 

Kvalitātes vadības nodaļa

Misija

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes (turpmāk – VP KP) Kvalitātes vadības nodaļa (turpmāk – KVN) kā tiesu ekspertīžu iestādes daļa nodrošina efektīvas pārvaldības sistēmas uzturēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu atbilstoši standartu LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un LVS EN ISO/IEC 17020 “Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” prasībām visā VP KP, tādejādi sekmējot lietai nozīmīgu apstākļu un faktu noskaidrošanu, kā arī objektīvas, tiesiskas un zinātniski pamatotas tiesu ekspertīzes veikšanu. VP KP KVN rūpējas par VP KP tiesu ekspertu neietekmējamību, neitralitāti, taisnīgumu, objektivitāti un vērīgu attieksmi pret nonākšanu interešu konflikta situācijās.

Vīzija

VP KP KVN, pateicoties kvalitātes vadības speciālistu un dažādu tiesu ekspertīžu specialitāšu ekspertu sadarbībai, izpildot standartu LVS EN ISO/IEC 17025 un LVS EN ISO/IEC 17020 prasības, veic VP KP nodaļu personāla kompetences uzraudzību un uzturēšanu, sniedz atbalstu jauno un aktualizēto izpētes metožu izstrādē un validācijā, nodrošina savlaicīgus metroloģiskos pakalpojumus, organizē un reģistrē profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas pasākumus (apmācības, piedalīšanās prasmju pārbaudēs un starplaboratoriju testos), kā arī veic VP KP nodaļu darbības analīzi un apkopojumu. VP KP KVN darbības mērķis nolūkā nodrošināt objektīvu un efektīvu atbalstu un palīdzību kriminālprocesu izmeklēšanā, kas garantētu iedzīvotāju tiesisko aizsardzību, paaugstināt profesionālās zināšanas un nostiprināt eksperta prestižu sabiedrībā, sniegt drošus (konfidenciālus), objektīvus, ticamus un kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī sadarboties ar analogām institūcijām pasaulē.

Vērtības

Neietekmējamība, objektivitāte, tiesiskums, kompetence, izsekojamība, pamatotība, risku izvērtēšana.

Kvalitātes politika

VP KP kvalitātes politika ir vērsta uz mūsdienīgas, stabilas un efektīvas pārvaldības sistēmas uzturēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu atbilstoši standartu LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un LVS EN ISO/IEC 17020 “Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” prasībām, nodrošinot pārskatāmu, izsekojamu un precīzu procesu izpildi, kā arī kvalitātes politikas izpratni un ieviešanu visos organizācijas līmeņos.


VP KP veic savas funkcijas un uzdevumus atbilstoši:

 • spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
 • procesa virzītāju/ ekspertīžu noteicēju prasībām
 • informācijas drošības un aizsardzības prasībām
 • konfidencialitātes prasībām
 • VP KP apstiprinātām izpētes metodēm
 • starptautiski pieņemtiem labas profesionālās prakses principiem

VP KP veic nepieciešamus pasākumus, lai nodrošinātu:

 • neietekmējamu, objektīvu un kvalitatīvu, zinātniski pamatotu ekspertīzi adekvātos termiņos
 • klientu vajadzību izzināšanu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
 • klienta datu un ar to saistītās informācijas aizsardzību
 • jaunu izpētes metožu izstrādi un esošo izpētes metožu aktualizēšanu
 • izstrādāto izpētes metožu validāciju
 • sadarbību ar tiesu ekspertīžu institūcijām dažādās valstīs
 • kvalitatīvu ekspertu apmācību un regulāru kvalifikācijas uzturēšanu
 • risku identificēšanu un analīzi nolūkā pastāvīgi pilnveidot un uzlabot VP KP personāla darba apstākļus

Kvalitātes vadības sistēma

VP KP ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības". 2006. gada 22. decembrī Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) piešķīra VP KP akreditāciju - reģistrācijas numurs LATAK-T-333-07-2006.


2018. gadā akreditācija elastīgajā sfērā tiek uzturēta sekojošās ekspertīžu jomas:

 • DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā
 • narkotisko un psihotropo vielu noteikšana dažādos objektos
 • spirta un alkoholisko dzērienu izpēte
 • naftas produktu izpēte
 • daktiloskopiskā identifikācija
 • papillārlīniju pēdu vizualizēšana
 • dokumentu tehniskā izpēte
 • rokrakstu un parakstu izpēte
 • informācijas tehnoloģiju izpēte
 • šaujamieroču un munīcijas diagnostiskā izpēte
 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības nodaļa

Nodaļas Kontakti

Nodaļas vadītāja Tatjana Kotikova
Kontakttālrunis: 67208768
E-pasts: Tatjana.Kotikova@ekspertize.vp.gov.lv

 
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem