Latviski English 
 

Vakances

 

  1. Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)
  2. Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs (amats bez speciālās dienesta pakāpes)
  3. Eksperts – ballists (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes IT jomā (kibernoziegumi, ekonomiskie noziegumi, noziegumi pret dzimuma neaizskaramību un tikumību, kā arī citi noziegumu veidi, kuru izdarīšanai ir izmantota datortehnika, portatīvā elektronika un tml. tehniskās ierīces)
- izmantojot specializēto programmatūru veikt informācijas izgūšanu/eksportēšanu no datu nesējiem
- veikt mobilo telefonu apskates (ar pieejamās programmatūras/aparatūras palīdzību veikt datu izgūšanu un atskaites sagatavošanu)
- piedalīties informācijas tehnoloģiju objektu izņemšana notikuma vietā (pēc nepieciešamības noņemt operatīvās atmiņas (RAM) izmeti, veikt datu nesēja spoguļkopiju, datu nesēja izņemšanu). Konsultēt procesa virzītājus notikuma vietā
- pēc procesa virzītāja pieprasījuma piedalīties citās izmeklēšanas darbībās vai pēc operatīvās darbības subjekta pieprasījuma – operatīvajās darbībās
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- amatu saimei nepieciešamā izglītības tematiskā joma (MK noteikumi Nr.810 13.12.2016. 2.pielikums)
- tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību
Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- zināšanas IT tehnoloģijās
- zināšanas par datortehnikas uzbūvi, to sastāvdaļām un interfeisiem
- praktiskā pieredze darbā ar dažādām operētājsistēmām, failu sistēmām, datortīkliem (var būt hobija līmenī)
- angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana)
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts (pirms sertifikācijas:eksperta-kandidāts)
- Amata saime un līmenis: 14.1, II uz eksperta kandidāta laiku, pēc sertifikāta iegūšanas līmenis IIIA un apgūstot atbilstošas kompetences ir iespējama karjeras attīstība uz augstākiem līmeņiem
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)(izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties NVA)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Piedāvājam:
- labus un mūsdienīgus darba apstākļus jaunās izremontētās telpās
- apmācību, pieredzējušo ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus ārzemēs
- stabilu atalgojumu un normētu darba laiku
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- izaugsmes iespējas

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV - EUROPASS) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "IT eksperts" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja priekšniekam Denisam Belousam uz e-pasta adresi deniss.belouss@ekspertize.vp.gov.lv

Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs (darbs ar ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020) (amats bez speciālās dienesta pakāpes)

Galvenie pienākumi:
- Izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības sistēmu Pārvaldē saskaņā ar ISO/IEC 17025 un ISO/IEC 17020 standartiem
- Izstrādāt un uzturēt Kvalitātes vadības sistēmas dokumentāciju, piedalīties ārējo un iekšējo normatīvo aktu un rīcības instrukciju izstrādē
- Nodrošināt Kvalitātes vadības nodaļas (KVN) dokumentu un personāla vadību saskaņā ar Pārvaldes noteikto politiku, stratēģiju, mērķiem un prioritātēm
- Veikt KVN darbinieku paveiktā darba uzskaiti un analīzi, sagatavot atskaites un informēt vadību par darba rezultātiem
- Kontrolēt jauno metožu izstrādes plāna izpildi un ieviešanu
- Uzraudzīt preventīvos un korektīvos pasākumus
- Nodrošināt Pārvaldes darbinieku apmācību kvalitātes jautājumos
- Informēt Pārvaldes personālu par izmaiņām kvalitātes rokasgrāmatā
- Piedalīties auditos, auditu rezultātu apkopošanā un analīzē
- Organizēt kompetences uzturēšanas testus un kvalifikācijas paaugstināšanas mācības Pārvaldes personālam, reģistrēt apmācības un izvērtēt sertifikācijas/ resertifikācijas dokumentus
- Piedalīties Pārvaldes mācību plāna izpildē
- Apkopot datus vadības pārskatam
- Organizēt Pārvaldes darbinieku kompetences uzturēšanas pasākumus
- Veicināt Pārvaldes starptautisko sadarbību ar līdzīgām iestādēm ārvalstīs, aktīvi piedalīties starptautiskajos projektos

Prasības pretendentiem:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinībās
- zināšanas par standarta un nestandarta testēšanas un kalibrēšanas metodēm un to validāciju
- zināšanas par mērījumu nenoteiktību, pieļaujamām novirzēm, to novērtēšanu un ietekmi uz eksperta atzinumu
- analītiska domāšana, prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītajos jautājumos
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas, citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
- datorprasmes darbam ar Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Visio, Access)
- prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, kā arī spēja strādāt komandā (darba grupās)
- augsta atbildības sajūta, labas sadarbības prasmes un komunikabilitāte
- par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze starptautisko projektu vadībā

Piedāvājam:
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- stabilu atalgojumu
- profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: vadītājs
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV - EUROPASS) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “KVN vadītājs” sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniekam Olgai Bergerei uz e-pasta adresi olga.bergere@ekspertize.vp.gov.lv

Eksperts – ballists (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Šaujamieroču, gāzes ieroču un pneimatisko ieroču daļu pēdu salīdzināšana uz izšautām lodēm un šautām čaulām, lai noteiktu vai attiecīgās lodes ir izšautas un attiecīgās čaulas ir šautas konkrētajā šaujamierocī.
Noteikt priekšmeta piederību šaujamieroču kategorijai.
Objekta konstrukcijas, darbības algoritma un īpašību izpēte, to salīdzināšana, izvērtēšana un šaujamieroča pazīmju kopuma konstatēšana.
Priekšmetu piederības noteikšana šaujamieroču munīcijai.
Šāviena pēdu un apstākļu izpēte.

Galvenie pienākumi:
- veikt ballistiskās ekspertīzes
- sagatavot atzinumus par ekspertīzē iegūtiem rezultātiem

Prasības pretendentiem:
- amatu saimei nepieciešamā izglītības tematiskā joma (MK noteikumi Nr.810 13.12.2016. 2.pielikums)
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus
- precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes un analītiskās prasmes
- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas (angļu vai vācu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību)
- labas datorprasmes darbam ar Microsoft Office
- spēja strādāt komandā
- spēja ātri apgūt jauno
- par priekšrocībām tiks uzskatītas zināšanas par ieročiem un munīciju, kriminālistikā, iemaņas fotografēšanā

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts (pirms sertifikācijas:eksperta-kandidāts)
- Amata saime: 14.1
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Piedāvājam:
- eksperta amatam nepieciešamās apmācības
- interesants, dinamisks darbs
- stabilu atalgojumu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV - EUROPASS) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “Eksperts-ballists” sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietniekam Olgai Bergerei uz e-pasta adresi olga.bergere@ekspertize.vp.gov.lv

 

UzmanībuKandidātam ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā, Valsts policijas Policijas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Lai persona varētu kandidēt dienestam Valsts policijā, tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām. 
augšā
 
 

 
bilde
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, fakss: 67208477, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem