Latviski English 
 

Projekti

Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde kā projekta sadarbības partneris piedalās EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021.gadam programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" realizētajā projektā "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana". Projekta īstenošanas laiks ir no 2022. gada 10. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Projekta mērķis ir VP GKrPP Kriminālistikas pārvaldes materiāli tehniskās kapacitātes stiprināšana un ekspertu kriminālistu apmācības.

Projekta kopējais finansējums 908901 EUR, kuru veido EEZ finanšu instrumenta finansējums 772566 EUR apmērā un Valsts policijas līdzfinansējums 136335 EUR apmērā.

Projekta vadošais eksperts: Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja priekšnieks Viktors Semjonovs
tālr. 67208399
e-pasts: viktors.semjonovs@ekspertize.vp.gov.lv
Ievietots: 24.05.2022.


bilde  EEZ finanšu instruments
 Norway grants

Valsts policijas dalība Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 finansētā projektā INSPECTr

bilde No 2019.gada 18.septembra līdz 20.septembrim Dublinā, Īrijā notika Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis(HORIZON) 2020 finansētā projekta “Izlūkošanas tīkls un droša platforma pierādījumu korelācijai un pārnešanai” (Intelligence Network & Secure Platform for Evidence Correlation and Transfer (INSPECTr)) atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās arī Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperts.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt attīstītu platformu, kurā būs integrēti jauni procesi priekš informācijas vākšanas, analizēšanas, kā arī datu prezentēšanas, kas palīdzētu paredzēt un noteikt noziedzīgos nodarījumus, kas varētu tikt veikti nākotnē. Platformā paredzēta informācijas koplietošanas starp tiesībsargājošām iestādēm vietējā, gan starptautiskā līmenī. Datu izcelsme platformā būs no informācijas, kas iegūta no bezmaksas un komerciālo programmnodrošinājumu datu apstrādes, kas būs papildināta ar informāciju, kas tiks savākta no tiešsaites resursiem. Iegūtie rezultāti tiks ģenerēti atskaitēs, kas būs standartizētas, bet tās varēs pielāgot konkrētam gadījumam. INSPECTr izmantos lielo datu tehnoloģiju analītiku, kognitīvo mašīnmācīšanos un blokķēžu pieejas, lai ievērojami uzlabotu kriminālistikas iespējas Paneiropas tiesībsargājošajās iestādēs.

Projekta partneri ir no universitātēm, tiesībsargājošajām iestādēm, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Sekmīgai projekta īstenošanai, katram projekta partnerim ir noteikta sava loma projektā, kā arī noteikts darba uzdevumu sadalījums.

Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvalde piedalīsies projektā visa tā realizācijas laikā - no 2019.gada 1.septembra līdz 2023.gada 28.februārim.

Projekta mājaslapa: https://inspectr-project.eu/

Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide

Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru saskaņā ar 2019. gada 22. februāra noslēgto vienošanās Nr.VP/IDF/2018/6 no 2019. gada 25. februāra līdz 2022.gada 30.septembrim īsteno Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda (turpmāk – Fonds) 2014 – 2020 Nacionālās programmas aktivitātes “Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes stiprināšana” ietvaros projektu “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas sistēmas (ELIS) izveide” (turpmāk – Projekts). Projekta Nr. VP/IDF/2018/6.

Projekta mērķis ir stiprināt Kriminālistikas pārvaldes kapacitāti, nodrošinot tiešo uzdevumu izpildes procesu pāreju digitālajā vidē, izveidojot un ieviešot mūsdienīgām prasībām atbilstošu, kvalitatīvu un drošu Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmu (ELIS).

Jaunā Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēma ļaus ciparot un uzlabot eksperta atzinuma sagatavošanas procesu, paaugstinot informācijas izsekojamības kvalitāti, kā arī ļaus uzlabot lietas materiālu, rezultātu un citu dokumentu glabāšanu vienotā platformā. Paredzēts, ka ELIS tiks integrētā vienotā eLietas platformā, kas veicinās informācijas plūsmu starp platformas moduļiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 517 000 EUR, kas sastāv no Fonda finansējuma 387 750 EUR apmērā un nacionālā līdzfinansējuma 129 250 EUR apmērā.

Projekta koordinatore: Valsts policijas GKrPP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Infotehnisko ekspertīžu nodaļas priekšniece Olga Šeršņova.
tālr. 67208273
e-pasts: olga.sersnova@ekspertize.vp.gov.lv
Ievietots: 25.02.2019.


bilde  EIROPAS SAVIENĪBA
 Iekšējās drošības fonds

Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2.posms)

2022. gada jūlijā ir noslēdzies Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda 2014-2020 Nacionālās programmas projekts “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2. posms)” (Nr.VP/IDF/2019/5)

Projekta ietvaros tika iegādāts tehniskais un palīgaprīkojums, kā ūdens strūklas griezējs, digigitālais endoskops, universālā frēze – virpa, TrasoScan (pēdu atpazīšanai), velkmes skapis ar papildus aprīkojumu, sprāgstvielu un kaujas ķīmisko vielu analizators, rentgena fluorescences spektrometrs, rotācijas vakuuma ietvaicētājs, lāzera gravēšanas iekārta, projektors ar ekrānu, portatīvais dators mācību klasei, portatīvais dators izbraukuma transportam, smilšu strūklas iekārta, metāla skapji, specializētas vitrīnas, UPS, ultraskaņas vanna, specializēta fototehnika, īpaši liels monitors, laboratorijas krēsli, izbraukuma fotoaparāts, mobilais printeris izbraukuma transportam, rotors lāzera gravēšanas iekārtai, gaisa sausinātājs.

Papildus ir veiktas ekspertu apmācības ar iegādātajām iekārtām un aprīkojumu. Projekta ietvaros eksperti piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Polijā un apguva metālpstrādes kursus.

Iegādātās iekārtas tiek izmantotas ekspertīžu un analīžu veikšanai dažādās jomās un specialitātēs: daktiloskopijā, ballistikā, spŗdzientehnikā, notikuma vietu apskatēs, lai sniegtu objektīvus izmeklēšanas rezultātus un atbalstu kriminālprocesu izmeklēšanā.

Kopējais faktiskais Projekta finansējums ir 941893 EUR, kuru veido Fonda finansējums (75%) - 706419,75 EUR un nacionālais līdzfinansējums (25%) – 235473,25 EUR.
Ievietots: 06.10.2022.

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma Valsts aģentūru ir uzsākusi dalību Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada programmas projektā „Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2. posms)” NR. VP/IDF/2019/5. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 01. septembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekta mērķis ir tehniskā aprīkojuma modernizēšana ballistisko, sprādzientehnisko un trasoloģisko ekspertīžu jomās, personāla apmācība, kā arī ballistisko laboratoriju pārbūve, darba drošības nodrošināšanai.

Lai VP Kriminālistikas pārvalde spētu nodrošināt Eiropas Savienības standartiem atbilstošas ekspertīzes, ir nepieciešami būtiski ieguldījumi jauna ballistisko, trasoloģisko un sprādzientehnisko ekspertīžu aprīkojuma iegādei. Iepriekš minēto problēmu atrisināšana paaugstinās darba kapacitāti VP Kriminālistikas pārvaldē, jo izmantojot jaunās iekārtas, tiks paātrināti ekspertīžu izpildes termiņi un darba operācijas, ko veica eksperti manuāli, būs iespējams nodrošināt automatizēti.

Projekta kopējais finansējums 1009363 EUR, kuru veido Fonda finansējums 757022 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 252341 EUR apmērā.

Projekta koordinators: Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas eksperts J.Jakušs-Kreituss.
tālr. 67208274
e-pasts: janis.jakuss@ekspertize.vp.gov.lv
Ievietots: 20.09.2019.


bilde  EIROPAS SAVIENĪBA
 Iekšējās drošības fonds

BALTFORDEX

Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Lietuvas policijas Kriminālistikas centru, Igaunijas Tiesu Ekspertīžu institūtu un Zviedrijas Nacionālo Kriminālistikas centru no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam īsteno Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda 2014 – 2020 Kopienas darbības projektu “Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu Prīmes datu apmaiņas procedūru” (Projekta Nr.821194).

Projekta mērķis ir uzlabot DNS un daktiloskopisko datu apmaiņu Prīmes lēmuma ietvaros gan Latvijā, gan citās Baltijas valstīs, izveidojot, pirmkārt, digitalizētu un integrētu DNS datubāzes paraugu reģistrācijas sistēmu, kas nodrošina drošu, ātru un efektīvu datu apmaiņu, un otrkārt, izveidojot vienotus procesuālos standartus pirkstu pēdu izņemšanā un izpētē automatizētās datu apmaiņas vajadzībām. Projekta ietvaros notiks kvalitātes uzlabošanas apmācības DNS un daktiloskopisko pēdu izņemšanas no notikuma vietas un izpētes jomās. Daktiloskopisko ekspertīžu izpētes kapacitāte tiks uzlabota ar mūsdienīgas tehnoloģijas vizualizācijas iekārtām, kas ir iekļautas kopējā Kriminālistikas pārvaldes kvalitātes vadības sistēmā atbilstoši LVS ISO/IEC 17025 standarta prasībām. Paralēli notiks apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi, kuru ietvaros tiks apgūtas un izvērtētas jaunās DNS tehnoloģijas, tiks vērtēta to atbilstība automatizētai datu apmaiņai ar tradicionālām DNS metodēm, citās tiesībsargājošās iestādēs Eiropas Savienības valstīs.

Projekta ietvaros plānots izveidot digitalizētu DNS Nacionālās datubāzes paraugu reģistrācijas, meklēšanas un arhivēšanas sistēmu, kā arī iegādāties datorus un programmatūru daktiloskopisko pēdu vizualizācijai un analīzei, kas tiešā veidā uzlabos iegūto datu kvalitāti.

Projekta kopējais finansējums ir 639 923 EUR, kuru veido Fonda finansējums 598 059 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 53743,74 EUR apmērā.
Ievietots: 24.01.2019.


bilde  EIROPAS SAVIENĪBA
 Iekšējās drošības fonds

Nozieguma vietu izmeklēšanas kapacitātes uzlabošana

Projekts tika uzsākts 2018.gada 08. februārī un ilgs 21 mēnesi. Galvenais saņēmējs ir Iekšlietu ministrija, Tiesu medicīnas ekspertīzes departaments, savukārt dalībvalstu partneri ir Lietuvas Policijas Kriminālistikas Zinātnes Centrs un Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde. Projekta īstenošanas budžets ir EUR 1 050 000,00.

Projekta mērķis ir turpināt attīstīt nozieguma vietas izmeklēšanas rīcībspēju, izveidojot jaunu organizatorisko struktūru, izveidojot kvalitātes sistēmu nozieguma vietas izmeklēšanai, ieviešot jaunas metodes un standartus pierādījumu savākšanai un transportēšanai no nozieguma vietas un izstrādājot precizējumus noziedzības vietas izmeklēšanas vienību akreditācijai reģionālajā un vietējā līmenī saskaņā ar ISO 17020:2012 standartu.

Press Release (EN)
Press Release (MK)

Projekta video: TWINNING PROJECT MK 14 IPA JH 01 17
Press Release (EN) - Closing ceremony of the Twinning Project

Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda 2014-2020 projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās” aktualitātes

2018.gadā jūnijā ir noslēdzies Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda 2014-2020 Nacionālās programmas projekts “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās” (Nr.VP/IDF/2016/11).
Projekta ietvaros tika iegādāts ekspertu autotransports (deviņpadsmit vieglās ekspertu vajadzībām aprīkotas automašīnas ar kravas nodalījumu, viens ekspertu mikroautobuss, viena aprīkota un suņa pārvadāšanai pielāgota vieglā automašīna ar kravas nodalījumu), laboratorijas iekārtas un inventārs: mikroskopi, gēnu analizatori, DNS izdalīšanas biorobots, jaunās paaudzes rentgeniekārtas komplekts, portatīvās gāzes detektēšanas iekārtās, automātisko ložu un čaulu identifikācijas sistēmu (ALCIS) darba stacijas, aprīkojuma komplekts DCS4 iekārtai, nozieguma apstākļu rekonstruēšanas manekeni, lāzermērītāji ar statīviem, arhīva mēbeles, fototehnikas komplekti un cita tehnika. Iegādātās iekārtas tiek izmantotas ekspertīžu un analīžu veikšanai dažādās jomās un specialitātēs: daktiloskopijā, ballistikā, trasoloģijā, DNS, odoroloģijā, notikuma vietu apskatēs, lai sniegtu objektīvus izmeklēšanas rezultātus un atbalstu kriminālprocesu izmeklēšanā. Ekspertu autotransports tiek izmantots operatīvai izbraukšanai uz noziedzīgu nodarījumu apskates vietām un citu izmeklēšanas darbību nodrošināšanai visā Latvijas teritorijā.
Kopējais faktiskais Projekta finansējums ir 1 812 137 EUR, kuru veido Fonda finansējums (75%) - 1 359 102 EUR un nacionālais līdzfinansējums (25%) - 453 035 EUR.
Ievietots: 22.08.2018.

2017.gadā 29.novembrī Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Bmv” (reģ.Nr.40003787483), 2017.gada 12.decembrī – ar SIA “Baltic Mobile” (reģ. Nr.40003796876) un 2017.gada 14.decembrī – ar SIA “Dāvis logi un durvis” (reģ.Nr.40003444250 par lāzermērītāju un statīvu iegādi. Lāzermērītāji ar statīviem tiks izmantoti notikuma vietu apskatēs, veicot attāluma mērījumus, kuri ir būtiski noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, piemēram, noziedzīgos nodarījumos ceļu satiksmes sfērā, apavu un citu pēdu fiksēšanai, kā arī noziegumos, kuros izmantoti šaujamieroči.

2017.gadā 08.novembrī Valsts policijas ir noslēgusi līgumu ar SIA “ADRONA” (reģ.Nr.40003624468) par nozieguma apstākļu rekonstruēšanas manekenu iegādi. Manekeni ir nepieciešami šāvienu pēdu un apstākļu ekspertīzēm – apģērbu izpētei, uz kura ir šāvienu pēdas un bojājumi, kā arī vizēšanas metodes izmantošanai, lai savietotu ieejas un izejas bojājumus un noilustrētu šāviņa virzību caur apģērbu. Bez tam manekeni tiks izmantoti, lai rekonstruētu personas stāvokli notikuma vietā šāvienu izdarīšanas brīdī.
Ievietots: 08.01.2018.

2017.gada 01.novembrī Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Labochema Latvija” (reģ.Nr.40003925979) par motorizētā stereomikroskopa iegādi par kopējo summu 22143,00 EUR ar PVN. Mikroskops tiks izmantots trasoloģiskajās un ballistiskajās ekspertīzēs dažādu pēdu izpētei.

2017.gada 30.oktobrī Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar UAB “VilDoma”” (reģ.Nr.10736215) par divu automātisko ložu un čaulu identifikācijas sistēmu (ALCIS) darba staciju iegādi un uzstādīšanu par kopējo summu 185372,00 EUR ar PVN. Automatizētā ballistiskās identifikācijas sistēma (ALCIS) uzglabās ložu un čaulu virsmu mikroreljefa attēlus ar šaujamieroču daļu veidotajām pēdām, kā arī veiks salīdzināšanu starp sistēmā ievadītajiem ložu, čaulu virsmas attēliem. Sistēmā tiks iekļauti attēli no lodēm un čaulām, kas izņemtas neatklāto noziegumu vietās, kā arī no lodēm un čaulām Latvijā reģistrētajiem un kontrolšāvienu veikšanai iesniegtajiem vītņstobra šaujamieročiem. Sistēmas atsevišķais modulis tiks izmantots salīdzinošās izpētes iespēju palielināšanai trasoloģiskajās ekspertīzēs (piem., uzlaušanas rīku izpētei).
Ievietots: 06.11.2017.

2017.gada 14.augustā ar SIA “ARMGATE” (reģ.Nr.50003208531) noslēgtais līgums ir pārtraukts pēc SIA «ARMGATE» lūguma, sakarā ar to, ka piegādātājs nespēj pildīt līgumā noteiktās saistības.

2017.gada 29.septembrī Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Labochema Latvija” (reģ.Nr.40003925979) par trīs manuālo stereomikroskopu iegādi un uzstādīšanu par kopējo summu 31000,20 EUR ar PVN. Mikroskopi tiks izmantoti trasoloģiskajās ekspertīzēs dažādu pēdu izpētei: uzlaušanas rīku pēdu, apģērba mehānisko bojājumu, cimdu pēdu u.c. izpētei, kā arī ballistisko ekspertīžu veikšanai - šaujamieroča identifikācijai pēc tā daļu pēdām uz izšautām lodēm un čaulām.
Ievietots: 31.10.2017.

2017.gada 22.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Master Foto” (reģ. Nr.40103189288) par fototehnikas komplektu iegādi Valsts policijas vajadzībām par kopējo summu 7097,91 EUR ar PVN. Fototehnika tiks izmantota izpētes objektu un pēdu fiksēšanai notikuma vietās, kā arī laboratorijās, veicot ekspertīzes.

2017.gada 14.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “ARMGATE” (reģ.Nr.50003208531) par piecu portatīvo gāzes detektēšanas iekārtu iegādi par kopējo summu 15270,20 EUR ar PVN. Gāzes detektēšanas iekārtas tiks izmantotas ugunsgrēku notikuma vietu apskatēs, cilmes vietas noteikšanai, objektu ar viegli uzliesmojošo vielu pēdām atrašanai un izņemšanai.

2017.gada 02.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Amserv Krasta” (reģ.Nr. 50003472881) par viena specializētā transportlīdzekļa Peugeot Boxer L4H2 BlueHDI 120kW iegādi par kopējo summu 61124.36 EUR ar PVN. Transportlīdzeklis tiks izmantots, lai veiktu notikuma vietu apskates un citas izmeklēšanas darbības, kur nepieciešama papildus tehniskā vai cilvēku resursu palīdzība, kā arī, lai veiktu tehnisko un metodisko atbalstu tiesībsargājošām iestādēm un dienestiem noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.
Ievietots: 30.08.2017.

2017.gada 02.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Mile Auto” (reģ.Nr. 44103091108) par specializētā autotransporta iegādi par kopējo summu 401901,72 EUR ar PVN. 19 vieglās automašīnas tiks izmantotas operatīvai izbraukšanai uz noziedzīgo nodarījumu apskates vietām un citu izmeklēšanas darbību nodrošināšanai. Automašīnas tiks nokomplektētas ar ekspertiem nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu izmeklēšanas darbību kvalitatīvai veikšanai.

2017.gadā 02.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Mile Auto” (reģ.Nr. 44103091108) par specializētā autotransporta (automašīna suņa pārvadāšanai) iegādi par kopējo summu 27827,58 EUR ar PVN. Automašīna tiks izmantota suņu-biodetektoru pārvadāšanai un Odoroloģisko ekspertīžu nodrošināšanai.
Ievietots: 11.08.2017.

2017.gada 18.jūlijā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “HYDROX” (reģ.Nr.45403032653) par biorobota iegādi par kopējo summu 179370,40 EUR ar PVN. Biorobots tiks izmantots DNS izdalīšanai no dažāda veida bioloģiskā materiāla, attīrīšanai no piemaisījumiem un inhibitoriem, kā arī real-time PCR un PCR reakcijas sapilināšanai, kvantifikācijai (izdalītās DNS koncentrācijas noteikšanai analizējamos paraugos) un turpmākai izpētei līdz paraugu ievietošanās gēnu analizātorā. Iekārta nodrošina DNS izdalīšanu no tādiem objektiem kā pieskāriena pēdu nomazgājumi uz kokvilnas tamponiem, FTA kartes, ķermeņa šķidrumi (asinis, siekalas, sperma utt.), cigarešu izsmēķi, nagi, mati, papīrs, audums un citi.
Ievietots: 28.07.2017.

2017.gada 05.jūlijā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Saint-Tech” (reģ.Nr.40103232449) par aprīkojuma komplekta DCS4 iekārtām iegādi par kopējo summu 153 670,00 EUR ar PVN. Aprīkojuma komplekts DCS4 iekārtām tiks izmantots roku pēdu apstrādei uz dažādām virsmām un daktiloskopisko ekspertīžu veikšanai.

2017.gada 30 jūnijā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Labochema Latvija” (reģ.Nr.40003925979) par divu salīdzinošo mikroskopu iegādi par kopējo summu 175038,60 EUR ar PVN. Salīdzinošie mikroskopi tiks izmantoti Ballistisko un trasoloģisko ekspertīžu veikšanai.
Ievietots: 10.07.2017.


bilde  EIROPAS SAVIENĪBA
 Iekšējās drošības fonds

Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda 2014-2020 projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (1.posms)” ietvaros 2017.gada 09.maijā Valsts policija ir noslēgusi pirmos divus līgumus

  1. Līgums noslēgts ar SIA “BioAvots”, reģ.Nr.40103326392 par divu gēnu analizatoru komplektu iegādi par kopējo summu 326603,20 EUR ar PVN iepirkuma procedūras Nr. IeM NVA 2016/164 rezultātā. Gēnu analizatori tiks izmantoti Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes DNS ekspertīžu nodaļā ekspertīžu veikšanai un nacionālās DNS datu bāzes veidošanai.

  2. Līgums noslēgts ar SIA “ARKADA-M”, reģ.Nr.40003856342 par jaunās paaudzes rentgeniekārtas komplekta iegādi par kopējo summu 83369,00EUR ar PVN iepirkuma procedūras Nr. IeM NVA 2016/167 rezultātā. Rentgeniekārta tiks izmantota Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ieroču un Trasoloģisko ekspertīžu nodaļā ekspertīžu un apskašu veikšanai.

bilde  EIROPAS SAVIENĪBA
 Iekšējās drošības fonds

www.vp.gov.lv/?id=847&topid=847&said=842


Ievietots: 31.05.2017.
 
augšā
 
 

 
bilde
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem